Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm.

Đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức Ngày ban hành: 13/9/2017 Lượt xem: 612
-->