Phòng Thanh tra - Pháp chế | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đào tạo Học kỳ II - Năm học 2017-2018. 06.02.2018
2. Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018. 06.02.2018
3. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trường ĐHKH năm 2018. 01.02.2018
4. Quyết định v/v thành lập Ban thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh thuộc các hệ đào tạo năm 2018 của Trường ĐHKH. 01.02.2018
5. Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường ĐHKH năm 2018. 01.02.2018
6. Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, GD pháp luật năm 2017 của Trường ĐHKH. 05.01.2018
7. Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH năm 2017 (đợt 2). 28.12.2017
8. Báo cáo Kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH năm 2017 (đợt 2). 28.12.2017
9. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng năm 2017. 28.12.2017
10. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi HK I, năm học 2017-2018. 04.12.2017
11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 02.12.2017
12. Luật bảo hiểm xã hội 02.12.2017
13. Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 02.12.2017
14. Thông báo v/v kiểm tra, ra soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ năm 2017 30.11.2017
15. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017. 22.11.2017
16. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017. 14.11.2017
17. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017. 24.10.2017
18. Công văn V/v kế hoạch tổ chức thực hiện " Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2017. 24.10.2017
19. Quyết định v/v thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 tại Trường ĐHKH 19.10.2017
20. Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2016 của Trường Đại học Khoa học. 11.10.2017