Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII năm 2018. Phòng Công tác HSSV 24.04.2018
2. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi Học kỳ II, năm học 2017-2018 Phòng Thanh tra - Pháp chế 24.04.2018
3. Công văn V/v xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 24.04.2018
4. Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 23.04.2018
5. Quyết định v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 23.04.2018
6. Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 23.04.2018
7. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký và Hội đồng đánh giá chuyên môn đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra 2018 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 20.04.2018
8. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 18.04.2018
9. Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy (Năm 2018) Phòng Thanh tra - Pháp chế 17.04.2018
10. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng Phòng Thanh tra - Pháp chế 17.04.2018
11. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 17.04.2018
12. Công văn V/v kế hoạch triển khai công tác TSĐH hệ chính quy năm 2018 Phòng Đào tạo 17.04.2018
13. Công văn v/v Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 Phòng Thanh tra - Pháp chế 16.04.2018
14. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. Phòng Đào tạo 12.04.2018
15. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. Phòng Đào tạo 12.04.2018
16. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách tham khảo. Phòng Đào tạo 12.04.2018
17. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách tham khảo. Phòng Đào tạo 12.04.2018
18. Công văn V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về chế độ kiêm giảng, thỉnh giảng trong Trường Đại học Khoa học. Phòng Đào tạo 12.04.2018
19. Công văn V/v thực hiện kế hoạch chấm KLTN cho sinh viên K12 hệ chính quy. Phòng Đào tạo 11.04.2018
20. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 và Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng. Phòng Hành chính - Tổ chức 11.04.2018