Kết quả tìm kiếm:

Văn bản Ngày ban hành
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp ĐH K1 ngành khoa học quản lý - Hệ VLVH. 27/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K5 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học. 27/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K3 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Văn học. 27/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK III lớp ĐH K3 ngành CTXH - hệ VLVH. 27/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK III lớp khóa 1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 27/6/2017
Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện khóa học 2017-2019. 25/6/2017
Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 10 và 11 học kỳ II năm học 2016 - 2017. 25/6/2017
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017. 25/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp K1 Đại học hệ VLVH ngành Luật. 25/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp ĐH K1A hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2015-2019). 25/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp ĐH K2 ngành Luật - Hệ VLVH. 25/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH K3 ngành Luật - Hệ VLVH 25/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp khóa 3 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 25/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K3HN hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 25/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 25/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 25/6/2017
Thông báo v/v nộp tiền KTX, tiền điện, nước KTX của sinh viên. 25/6/2017
Thông báo thời khóa biểu học kỳ VII lớp K1 đại học hệ VLVH ngành Luật. 19/6/2017
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III - Giai đoạn 1 lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 19/6/2017
Thông báo thời khóa biểu học kỳ III - Giai đoạn 1 lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 19/6/2017
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 19/6/2017
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 19/6/2017
Thông báo thời khóa biểu học kỳ V lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 19/6/2017
Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 19/6/2017
Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2017 16/6/2017
Quyết định v/v chuyển địa điểm học tập cho SV Sùng Thị Hải Yến. 15/6/2017
Thông báo Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2017. 14/6/2017
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng năm học 2016-2017. 14/6/2017
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm học 2016-2017 14/6/2017
Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH sáu tháng đầu năm 2017. 14/6/2017