Kết quả học tập - Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2014 - 2019 05.01.2018
2. Điểm tổng kết học kỳ VI lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2015 - 2019 05.01.2018
3. Điểm tổng kết học kỳ VI lớp đại học K1A hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2015 - 2019 05.01.2018
4. Điểm tổng kết học kỳ V lớp đại học K1B hệ VLVH ngành Luật khóa học 2014 - 2019 05.01.2018
5. Điểm tổng kết học kỳ I lớp đại học K1 hệ VLVH ngành Luật khóa học 2017 - 2021 05.01.2018
6. Điểm tổng kết học kỳ VI GĐ 2 lớp đại học K1 hệ VLVH ngành CTXH khóa học 2013 - 2018 05.01.2018
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2017. 31.10.2017
8. Thông báo điểm tổng kết HK I lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Luật. 24.10.2017
9. Thông báo điểm tổng kết HK V lớp Đại học K1A hệ VLVH ngành Luật. 06.10.2017
10. Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 06.10.2017
11. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Khoa học quản lý. 06.10.2017
12. Thông báo điểm tổng kết HK II lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành CTXH. 06.10.2017
13. Thông báo điểm tổng kết HK VI lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Luật. 06.10.2017
14. Thông báo điểm tổng kết HK V lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Luật. 06.10.2017
15. Thông báo điểm tổng kết HK IX lớp Đại học K1B hệ VLVH ngành Luật. 06.10.2017
16. Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành Luật. 11.09.2017
17. Thông báo điểm tổng kết HK VI GĐ 1 lớp ĐH K1 ngành Công tác xã hội hệ VLVH. 11.09.2017
18. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp ĐH K2A hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 22.08.2017
19. Thông báo điểm tổng kết HK VIII lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật. 22.08.2017
20. Thông báo điểm tổng kết HK VIII lớp ĐH K1A hệ VLVH ngành Luật. 22.08.2017