Lịch học - Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K1HG hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Luật. 15.01.2018
2. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K3 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Văn học. 22.12.2017
3. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K5A liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học. 22.12.2017
4. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 22.12.2017
5. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 22.12.2017
6. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K3 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 22.12.2017
7. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp TCTV 1217 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 15.12.2017
8. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp CDTV 1217 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành KHTV 15.12.2017
9. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K3HN hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 11.12.2017
10. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K5PT hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 27.11.2017
11. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp khóa 1 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học thư viện. 07.11.2017
12. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K5B hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học. 11.09.2017
13. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K5 PT hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 11.09.2017
14. Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 22.08.2017
15. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 15.08.2017
16. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành khoa học thư viện. 15.08.2017
17. Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành khoa học thư viện. 15.08.2017
18. Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 15.08.2017
19. Thông báo thời khóa biểu HK III - giai đoạn 2 lớp K1B hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 15.08.2017
20. Thông báo thời khóa biểu HK III giai đoạn 2 lớp K1A hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. 15.08.2017