Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K1HG hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Luật. Lịch học 15.01.2018
2. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp liên thông K5B từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học Kết quả học tập 05.01.2018
3. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp K5 PT liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Khoa học thư viện Kết quả học tập 05.01.2018
4. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp LT từ trình độ trung cấp lên đại học K2 hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thư viện Kết quả học tập 05.01.2018
5. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K3 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Văn học. Lịch học 22.12.2017
6. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K5A liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học. Lịch học 22.12.2017
7. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K2 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. Lịch học 22.12.2017
8. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. Lịch học 22.12.2017
9. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K3 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. Lịch học 22.12.2017
10. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp TCTV 1217 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Lịch học 15.12.2017
11. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp CDTV 1217 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành KHTV Lịch học 15.12.2017
12. Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông K5A từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành toán học Kết quả học tập 11.12.2017
13. Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông K3 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành văn học Kết quả học tập 11.12.2017
14. Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học K2 ngành KHTV Kết quả học tập 11.12.2017
15. Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học K1 hình thức đào tạo VLVH ngành KHTV Kết quả học tập 11.12.2017
16. Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành KHTV Kết quả học tập 11.12.2017
17. Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học K1 hệ VLVH ngành KHTV Kết quả học tập 11.12.2017
18. Thông báo thời khóa biểu HK III lớp K3HN hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Lịch học 11.12.2017
19. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp K5PT hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện. Lịch học 27.11.2017
20. Thông báo thời khóa biểu HK I lớp khóa 1 hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học ngành Khoa học thư viện. Lịch học 07.11.2017