Lịch học - Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK I năm học 2017-2018 khóa 15. 20.09.2017
2. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1 (bổ sung) 11.09.2017
3. Thông báo lịch dạy môn mời giảng, cuốn chiếu HK I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ 05/9 - 12/11/2017) 11.09.2017
4. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa15 - Ngành Hóa học + Khoa học môi trường - Trái đất 01.09.2017
5. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 01.09.2017
6. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Lớp Luật C 01.09.2017
7. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Lớp Luật B 01.09.2017
8. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Lớp Luật A 01.09.2017
9. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Quản trị du lịch và lữ hành 01.09.2017
10. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Ngôn ngữ Anh 01.09.2017
11. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Khoa học quản lý 01.09.2017
12. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Công tác xã hội 01.09.2017
13. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa15 - Ngành Báo chí 01.09.2017
14. Thông báo điều chỉnh và bổ sung thời khóa biểu HK I năm học 2017-2018. 31.08.2017
15. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK I năm học 2017-2018. 31.08.2017
16. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1. 25.08.2017
17. Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2017-2018 khóa 12. 10.08.2017
18. Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2017-2018 khóa 14 10.08.2017
19. Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2017-2018 khóa 13 10.08.2017