Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2017. Sau đại học Thông báo 18.01.2018
2. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12. Đại học chính quy Thông báo 18.01.2018
3. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2017. Sau đại học Thông báo 18.01.2018
4. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K1HG hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Luật. Liên thông Lịch học 15.01.2018
5. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH K1 ngành Khoa học Quản lý - Hệ VLVH. Vừa làm vừa học Lịch học 15.01.2018
6. Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp ĐH K2 ngành Công tác xã hội - Hệ VLVH. Vừa làm vừa học Lịch học 05.01.2018
7. Điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2014 - 2019 Vừa làm vừa học Kết quả học tập 05.01.2018
8. Điểm tổng kết học kỳ VI lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2015 - 2019 Vừa làm vừa học Kết quả học tập 05.01.2018
9. Điểm tổng kết học kỳ VI lớp đại học K1A hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2015 - 2019 Vừa làm vừa học Kết quả học tập 05.01.2018
10. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp liên thông K5B từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học Liên thông Kết quả học tập 05.01.2018
11. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp K5 PT liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Khoa học thư viện Liên thông Kết quả học tập 05.01.2018
12. Điểm tổng kết học kỳ V lớp đại học K1B hệ VLVH ngành Luật khóa học 2014 - 2019 Vừa làm vừa học Kết quả học tập 05.01.2018
13. Điểm tổng kết học kỳ I lớp đại học K1 hệ VLVH ngành Luật khóa học 2017 - 2021 Vừa làm vừa học Kết quả học tập 05.01.2018
14. Điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K1 hệ VLVH ngành Luật khóa học 2014 - 2019 Vừa làm vừa học Lịch học 05.01.2018
15. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp LT từ trình độ trung cấp lên đại học K2 hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thư viện Liên thông Kết quả học tập 05.01.2018
16. Điểm tổng kết học kỳ VI GĐ 2 lớp đại học K1 hệ VLVH ngành CTXH khóa học 2013 - 2018 Vừa làm vừa học Kết quả học tập 05.01.2018
17. Thông báo V/v tổ chức học bù nghỉ tết dương lịch năm 2018. Đại học chính quy Lịch học 28.12.2017
18. Thông báo V/v mở các lớp học lại, học cải thiện. Đại học chính quy Thông báo 25.12.2017
19. Thông báo thời khóa biểu HK VIII lớp ĐH khóa 1 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019) Vừa làm vừa học Lịch học 22.12.2017
20. Thông báo thời khóa biểu HK VIII lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019) Vừa làm vừa học Lịch học 22.12.2017